TIDEL வலைப்பதிவு

TIDEL இல் நடக்கும் சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளின் சிறப்பம்சங்கள், எதிர்காலத் திட்டங்கள் மற்றும் பல.

Jun 23, 2024

TIDEL Neo Thanjavur

Nestled amidst the serene landscapes of Pillayarpatti Village in Thanjavur Taluk, TIDEL Neo Thanjavur emerges as a beacon of modernity and innovation. 

Read More
Jun 23, 2024

TIDEL’s Comprehensive Marketing Strategy

TIDEL’s marketing department drives the company’s growth through a dynamic and diverse approach, combining digital marketing with traditional methods and client engagement activities for maximum reach and impact.

Read More
Dec 08, 2023

TIDEL Neo - Villupuram

TIDEL Neo: Redefining workspaces with avant-garde design in Villupuram. A 63,000 sq ft G+4 floor masterpiece, just 8 km from Pondicherry. Elevating socio-economic development, it's more than an office space—it's a commitment to growth, collaboration, and a brighter Southern India.

Read More

சமீபத்திய நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளால் TIDEL சலசலக்கிறது.

உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் முன்னெடுப்பு

உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தையொட்டி, கிரீன்பீஸ் உடன் இணைந்து டைடல் பார்க் வளாகத்தில் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை ஏற்பாடு செய்தது. விழாவில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் இலவச மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன.

டைடல் சுகாதார விழிப்புணர்வு திட்டம்

பலாக் மருத்துவ மையத்துடன் இணைந்து டைடல் நடத்திய வாடிக்கையாளர்களுக்கான சுகாதார விழிப்புணர்வு திட்டம் - டாக்டர் எஸ். உதயசங்கர் & டாக்டர் எஸ்.ரஞ்சிதா.

குடியரசு தின கொண்டாட்டம்

இந்தியாவின் குடியரசு தினத்தை குறிக்கும் வகையில் தேசிய கொடியை ஏற்றுதல்.

TIDEL Neo - Foundation Stone Laying Of Thoothukudi, Thanjavur & Salem

Hon'ble Chief Minister Thiru. M . K . Stalin laid the foundation stone of upcoming TIDEL Neo parks in Thoothukudi, Thanjavur & Salem. The TIDEL Neo parks in Tier 2 & 3 cities will help to accelerate the socio-economic development and create employment opportunities to IT professionals in their own district.

உலக புவி நாள் முன்னெடுப்பு

உலக புவி நாளை முன்னிட்டு, டைடல் பார்க்கின் நிர்வாக இயக்குனர் திரு. நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, இ. ஆ. ப. மற்றும் நிர்வாகிகளுடன் டைடல் பட்டாபிராமில் மரக்கன்றுகளை நடப்பட்டது.

TIDEL Turns Pink - Breast Cancer Awareness

Tidel Turns Pink in association with India turns pink ( ITP ) to create awareness and screening for breast cancer and join hands together for breast cancer free India 2030 as PINKTOBER
Inaugurated by Mr. M.Saravanan, Executive Director, Tidel

A. Anandakumar, Founder President of India Turns Pink

Dr.Veda Padma Priya, Oncologist


Mrs. Martina, chief manager, SBI bank

சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு

எஸ்.பி., ஊழியர்கள் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பிரசாரம் நடத்தினர்

World Ozone Day

World Ozone Day. Montreal Protocol @35: Global Cooperation Protecting Life on Earth.

 

Clients and Employees of TIDEL taking the pledge to make every citizen, office and industry aware of using or making only non Ozone depleting Substances containing products.

Hon’ble Chief Minister Thiru. M . K . Stalin at TIDEL park.

Laid the foundation stone of two new Neo-TIDEL parks in Tiruppur and Villupuram districts. The mini IT parks will allow companies to open development centres and other facilities in Tier 2 & 3 cities and create substantial employment opportunities in the districts.

Inaugurated the newly established SIPCOT Industrial Innovation Centres at Hosur and Sriperumbudur parks in partnership with Forge academy.

Inaugurated Centre of Excellence (CoE) in Advanced Manufacturing. A collaborative venture between TIDCO and Dassault Systèmes.

Launched the Industry 4.0 Readiness Survey, the survey is jointly developed by Guidance, Infosys, IIT Madras and University of Nottingham. This will enable companies to evaluate, identify and develop suitable measures to achieve their industry 4.0 targets.

தொற்றுநோய்களில் தகவல் தொழில்நுட்பம்

தொற்றுநோய் பாதிப்பு குறித்து விவாதிக்க இரண்டு நாள் மாநாடு நடைபெற்றது.

Celebration of 22nd Anniversary of TIDEL Park

MD of TIDEL park Tmt Vandana Garg IAS Felicitated TIDEL employees for completing their longer service.

Clients shared their valuable feedback and experience of having their office at TIDEL.

World Health Environmental week event

TIDEL Park in association with Greenpeace (an independent global campaigning organisation) celebrated “World Health Environmental week” with exciting activities , VR demos, crosswords and plant saplings for all of TIDEL participants.

Empowering Safety: TIDEL's 2023 Annual Emergency Evacuation Mock Drill

In a poignant display of preparedness and unity, the TIDEL family came together during the 2023 Annual Emergency Evacuation Mock Drill. The exclusive demonstration not only showcased effective procedures but also stirred a profound sense of community and responsibility. As participants engaged with heightened awareness and genuine camaraderie, TIDEL fostered a spirit that transcended the drill's practicalities, leaving a lasting impression of resilience and mutual support within the TIDEL family.

Health Unites: TIDEL & Kauvery hospital's Diabetes Screening

TIDEL joined hands with Kauvery Hospital to orchestrate a complimentary diabetes screening program. This altruistic endeavour extended its warm embrace to both cherished clients and dedicated staff members, exemplifying a shared commitment to well-being. The event, marked by a spirit of care and unity, provided a heartfelt opportunity for individuals to prioritise their health, fostering a sense of community and camaraderie.

TIDEL Park: Pioneering progress at Tamil Nadu Global Investors Meet - 2024

Stepping into the future while honouring our legacy, TIDEL Park embraced a momentous opportunity to participate in the Tamil Nadu Global Investors Meet 2024. The event served as a platform for us to showcase our rich history, spanning milestones of growth and innovation. TIDEL Park stands as a symbol of progress. Our exclusive projects unveiled at the meet reflect our commitment to fostering innovation and economic development. As we navigate the future landscape, TIDEL Park remains dedicated to contributing significantly to the growth trajectory of Tamil Nadu, embodying the ethos of Growth, Innovation, and Together.

Festive Joy at TIDEL: Pongal Celebrations Unite Team and Clients

TIDEL spreaded the joy of Pongal by adorning our TIDEL space with exclusive decorations. The vibrant and festive atmosphere not only celebrated the spirit of Pongal but also served as a gesture of appreciation for our incredible team and cherished clients. The office buzzed with enthusiasm as colleagues and clients came together to mark the occasion, sharing traditional Pongal delicacies and exchanging warm wishes. The festive decorations added a touch of cultural vibrancy, fostering a sense of unity and camaraderie among everyone present. TIDEL's Pongal celebrations exemplified our commitment to creating a positive and inclusive work environment, where festivities become opportunities for connection and shared joy.

TIDEL Park Celebrates 75th Republic Day: Fostering Unity and Progress

TIDEL Park proudly marked the 75th Republic Day with a grand celebration, reflecting our unwavering commitment to the spirit of unity and progress. The day resonated with immense pride and joy as our amazing employees came together in a show of patriotic fervour. The celebration served as a testament to our dedication to fostering a sense of unity, pride, and shared purpose among our TIDEL family, making the 75th Republic Day a truly memorable and meaningful occasion.

TIDEL-Kauvery Cancer Awareness Run, K10K, Triumphs with 5000+ Participants

In a successful collaboration, TIDEL and Kauvery Hospital organized the Cancer Awareness Run, K10K, on Sunday. Over 5000 participants of all ages turned up, showcasing a strong community commitment to raising awareness about cancer. The event not only highlighted physical prowess but also emphasized the impact of TIDEL Park and Kauvery Hospital's joint initiative in promoting fitness and cancer awareness.

TIDEL Neo Villupuram Inaugurated by Chief Minister MK Stalin

TIDEL Neo at Villupuram was inaugurated grandly by our honourable Chief Minister Thiru MK Stalin, the new mini IT park is now all ready to be thriving with growing businesses and moving forward with success.

TIDEL Neo Villupuram Welcomes first client Mr. Uvraj S of SUV Start-Up Space.

TIDEL Neo in Villupuram proudly welcomed its inaugural client, Mr. Uvraj S of M/s. SUV Start-Up Space. The letter of allotment from the honourable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru MK Stalin, was presented to M/s. SUV Start-Up, marking the beginning of a promising collaboration at this innovative workspace

 

TIDEL Park & TIDEL Neo Mini IT Park participation and showcasing of projects at UMAGINE 2024

TIDEL Park's involvement at UMAGINE 2024 aimed to showcase TIDEL Neo Mini IT Park projects situated in Villupuram, Thoothukudi, Thanjavur, Salem, Vellore, and Tiruppur, along with TIDEL Park Pattabiram. The participation also focused on generating brand awareness about the TIDEL Neo mini IT parks that were set to emerge in tier 2 and tier 3 cities of Tamil Nadu.